Reguleringsplan

Gjeldande reguleringsplan vedteken 18.05.2010

 

Trykk her for stor versjon (PDF – 8Mb – Frå kommunens heimeside – vær tolmodig…)

Trykk på Kartet under for stor versjon av delkartet (PDF – 2.8Mb – Frå kommunens heimesider)

 

regplan_500

UTDRAG AV BESTEMMELSER FOR DETTE OMRÅDET

Område B på 4/1

Det kan oppføres 25(planen er justert til 23 tomter – jamfør kart) frittliggende hytter. Hyttene skal plasseres innenfor regulert byggesone på hver enkelt tomt, og skal primært oppføres i en etasje med loft/hems. For hver tomt tillates inntil 120 m2 BYA. Arealet kan deles opp i mindre bygningskropper tilpasset terrenget. I tillegg til BYA for hytter kan det bygges inntil 25 m2 terrasse. Gulvnivå tillates ikke lavere enn kote + 520,2.

 

Maksimalt tillate gesimshøyde er 4,5 meter og maksimalt tillatte mønehøyde er 6,5 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Der det er naturlig i forhold til terrenget kan hytter bygges med underetasje innenfor samme høyder. Ved bruk av pulttak regnes uansett høyeste del av taket som mønehøyde. Hyttene skal ha takvinkel på maksimalt 30 grader.

 

Hyttene skal bygges i tre, stein eller gråpusset murverk. Treverk skal være ubehandlet eller i mørke farger. Listverk skal ikke være i kontrastfarger, og taktekking skal skje med torv eller bordtak. Ved plassering av hytter skal det legges vekt på landskapstilpasning. Det kan etableres inntil to parkeringsplasser per hyttetomt langs fellesavkjørsel i hyttefeltet. Parkeringsplassene tillates ikke overbygget.

 

Komplette vedtekter kan hentast her (pdf 50kb)